Arema Rental’s villkor för uthyrning

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner.

1.2 I villkoren nedan betecknas i förekommande fall Arema Rental AB (Org.nr. 556616–1997) såsom ”Uthyraren” (nedan förkortat UH) och ”Hyrestaga-ren” (nedan förkortat HT)

1.3 UH förbehåller sig rätten att ändra dessa all-männa villkor utan förestående avisering på UH´s hemsida www.arema.se

2. Nyttjanderätt

2.1 Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka UH´s äganderätt eller äganderätten till den part som UH hyrt in utrustning ifrån, tex leasingföretag eller andra uthyrningsföretag. HT får inte, märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner samt ej heller modifiera eller ändra objektet utan UH´s skriftliga medgivande.

2.2 HT äger ej rätt att överlåta hyresavtalet, sälja eller pantsätta objektet

2.3 HT äger ej rätt att vidare uthyra hyresobjektet till annan part utan UH´s medgivande

3. Avhämtning och återlämnande

3.1 Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas till UH´s anläggning om inte annat avtalats.

3.2 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är UH berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på HT´s be-kostnad.

3.3 HT är skyldig att i samband med avhämtning av hyresobjektet tillse att han fått instruktioner och är väl kvalificerad för såväl handhavande som skötsel av hyresobjektet samt att denna innehar de av lag nödvändiga tillstånd och körkort.

4. Undersöknings- och besiktningsplikt

4.1 Det åligger HT att snarast efter mottagandet av hyresobjektet och innan det tas i drift utföra erfor-derlig kontroll samt noggrant kontrollera hyresob-jektet och handhavandeinstruktioner.

4.2 Anmärkning eller reklamation ska, för att kunna göras gällande, snarast anmälas till UH, dock senast två (2) arbetsdagar efter det att hyres-objektet blivit tillgängligt för HT. Görs ingen an-märkning inom den utsatta tiden anses hyresobjek-tet så som mottagen i fullgott skick.

4.3 UH svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. HT ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage av extra utrustning. UH har rätt att efter avisering utföra besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal ar-betstid.

5. Användning

5.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållan-den för vilket det är avsett.

5.2 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda hyresobjekt.

5.3 Hyresobjektet ska under hyrestiden handhas och förvaras av HT på sådant sätt att den inte ut-sätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp.

5.4 HT ska svara för och bekosta dag och vecko-tillsyn samt sköta hyresobjektet enligt tillverkarens rekommendationer samt omgående meddela UH om större servicebehov uppkommer.

5.5 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från UH, flyttas till annan arbetsplats än som avta-lats eller användas av annan part än HT.

5.6 Drivmedel bekostas av HT

6. Hyrestid

6.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyres-objektet enligt parternas avtal hålls tillgänglig för avhämtning från UH´s anläggning, alternativt för de fall UH ombesörjer transport av hyresobjektet, från den dag hyresobjektet enligt parternas avtal avlämnas på av HT anvisad plats. Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att HT åter-lämnar hyresobjektet enligt 3.1, alternativt för de fall UH ombesörjer transport av hyresobjektet, till och med den dag HT meddelat UH att hyresobjek-tet finns tillgängligt för avhämtning på av HT anvi-sad plats.

6.2 Hyresobjektet uthyres för användning i en-skift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. HT ska utan dröjsmål meddela UH om förändringar avseende användandet, såsom användning i för-längda skift eller i flerskift.

6.3 I de fall hyresperioden är kortare än avtalat så förbehåller sig UH att justera hyrespriset i efter-hand enligt aktuell prislista

7. Ersättning

7.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hy-restillfälle enligt UH´s vid var tid enligt avtalat pris.

7.2 Tillbehör debiteras separat. Drivmedel, rengö-ring och transport av hyresobjekt sker mot särskild ersättning.

7.3 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresob-jekt och dag/skift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas hyresobjektet mer än ett arbetsskift var om 8 timmar debiteras skifttillägg.

7.4 Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria och förutsätter att objektet inte brukas. Brukas hyresobjektet trots detta utgår debitering för detta. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per timme, kalenderdag, eller må-nad.

Vid månadshyra får hyresobjektet disponeras fritt max 175 timmar per månad, För samtliga hyresav-tal debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet. Tillfällig avställning från hyra sker endast om det avtalats innan.

7.5 Avtalade priser är exklusive mervärdesskatt.

7.6 Fakturor debiteras enligt avtalat dock minst en gång per månad. Fakturabeloppet ska vara UH tillhanda senast vid förfallodatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseav-gift enligt lag.

7.7 UH har rätt att vid avtalets ingående begära att HT ställer säkerhet för hyresobjekt till återanskaff-ningskostnaden.

7.8 Fakturaavgift av 20 kr + moms debiteras vid pappersfaktura. E-faktura är avgiftsfri.

7.9 Det åligger HT utan UH´s påkallande att med-dela UH om fakturareferenser och littera nummer som HT i förekommande fall kräver. Reklamationer som beror på HT´s felaktiga uppgifter ger ej HT skäl för bestridande av fakturan.

8. Ansvar

8.1 Det åligger hyrestagaren att under hyrestiden omsorgsfullt sköta och väl vårda objektet.

8.2 HT ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador- vare sig av vållande eller våda – som åsamkas hyresobjektet och som inte utgör normal förslitning. Skada ska omgående anmälas till UH. Hyresobjekt som förlo-rats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av HT med belopp motsvarande återan-skaffningskostnaden.

8.3 HT ansvarar under hela hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

8.4 UH svarar endast för direkt skada som upp-kommer till följd av UH´s direkta vårdslöshet. Inte i något fall svarar UH för indirekt skada, oavsett vad som föreligger den, såsom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, utebliven vinst eller annan liknande omständighet.

8.5 HT, som olovligt och utan dennes tillstånd och auktorisation, hyr eller köper varor i företags eller organisations namn är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres eller försälj-ningsavtal.

9. Försäkring

9.1 Som HT, så godkänner denne automatiskt att en separat försäkringsavgift debiteras under hyres-perioden. Denna försäkringsavgift täcker kostna-den för den av UH tecknade försäkringen. Försäk-ringen skyddar hyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser och kostar 6 % av hyrespri-set före eventuella rabatter om inte annat avtalats. Vid skada utgår alltid en självrisk. Då skadans kost-nad understiger självrisken tillämpar UH direktre-glering av kostnaden med HT. För fullständiga försäkringsvillkor och självrisksnivåer så finns de på UH´s hemsida www.arema.se

9.2 Vid skada ska omgående (senaste påföljande helgfri dag) komplett skadeanmälan, samt vid olycka eller misstanke om brott, kopia av polisan-mälan lämnas. Hyra debiteras tills polisanmälan och skadeanmälan inkommit.

9.3 UH och HT skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

10. Hävande

10.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall mot-parten gör sig skyldig till avtalsbrott och part inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.

10.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avta-lets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kun-nat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med ome-delbar verkan häva avtal.

10.3 Om HT inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om före-tagsrekonstruktion, försätts i konkurs, eller annan liknande omständighet är UH berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyres-objektet på HT´s bekostnad.

11. Tvist

11.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i Stockholms län.

12. Särskilda villkor vid finansierade objekt

12.1 I de fall hyresobjektet inhyrs av UH från lea-singföretag eller annat uthyrningsföretag (nedan kallad ”LF”) så är hyresobjektet LF´s egendom, och hyresavtalet ska i sådana fall betraktas som ett underuthyrningsavtal.

12.2 I de fall LF säger upp sitt avtal mot UH, alter-nativt om UH ej fullgör sina åtaganden gentemot LF, så godkänner HT, LF´s rätt att säga upp avtalet och kräva att hyresobjektet levereras tillbaka till LF eller till LF anvisad plats. Alternativt har LF rätt att inträda i detta avtal och överta UH´s rättigheter.

12.3 Eventuellt krav, reklamationer eller invänd-ningar mot UH kan ej riktas mot LF. I de fall UH går i konkurs, likvideras eller sätts i rekonstruktion kan ej HT innehålla eller upphöra med hyresbetalning-ar. Denna bestämmelse kan ej ändras utan LF´s skriftliga medgivande.

Ladda ner hyresvillkor som pdf