Hyresförsäkring

 Arema Rental har i samarbetet med Dina Försäkringar, Trygg Hansa och Svedea en försäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på hyrd egendom uppkomna genom brand, inbrott, stöld, skadegörelse eller trafikolycka.

VAD OMFATTAS: Försäkringen omfattar Trafik-, Delkasko- (stöld, skadegörelse, brand, glas) samt Vagnskadeförsäkring, rättsskydd fordon och med sedvanliga undantag såsom förslitning, förbrukning eller annan gradvis försämring. För att försäkringen ska gälla måste Du som kund vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda hyrd egendom, samt försöka avvärja eller begränsa befarad eller inträffad skada.

VAD OMFATTAS INTE: Försäkringen gäller ej vid misstanke om oaktsamhet eller annat vårdslöst beteende. Exempel på skador som inte ersätts är: Skadade luckor, skärmar eller andra chassidelar, däckskador, avslitna hydraulslangar och där föraren kunnat undvika det genom att vidta egna åtgärder. Skador och bärgningskostnad som uppkommer vid sjunkning/fastkörning pga. att markförhållandena varit sanka eller av annan anledning ej burit maskinens vikt ersätts inte heller om man på något sätt kunnat förutse detta eller om man inte vidtagit åtgärder som kunnat hindra sådan sjunkning/fastkörning. Försäkringen täcker ej förmögenhetsskada.

VAR TRYGG: Entreprenadmaskiner är mycket dyra fordon och vid skador så blir ofta reparationskostnaderna avsevärda. Det händer att reparationer kan kosta mer än 100 000 kr. Arema håller alltid alla våra fordon fullt försäkrade för att skydda er mot riktigt otrevliga överraskningar. Se till att dina inhyrda maskiner har rätt försäkring.

SJÄLVRISK OCH AVGIFTER: Avgiften är endast 6 % av bruttopriset enligt gällande prislista (exkl. moms) och självrisken är 0,2– 1,0 basbelopp per skadetillfälle. Jämför det med 1–2 gånger basbeloppet som brukar vara vanligt i andra företags/allriskförsäkringar. Självrisker i procent av prisbasbelopp (PBB). 1 PBB = 47 300kr för 2020.

Trafik 20-40% beroende på hyresobjekt
Brand 20-40% beroende på hyresobjekt
Glas 20-40% beroende på hyresobjekt
Stöld & skadegörelse 20-40% beroende på hyresobjekt
Rättskydd fordon 20% av kostnaden
Vagnskada 20-100% beroende på hyresobjekt
Cistern- och oljeskadeförsäkring max 250 KSEK 20% av PBB

OM SKADA INTRÄFFAR

  1.  Vid misstanke om brott eller vid olycka skall detta omedelbart polisanmälas av hyrestagaren. Be att få diarienummer i samband med anmälan till Polisen
  2. Kontakta omgående Arema på 08–600 70 72 och uppge kund, adress, telefon, kontaktperson samt avtalsnummer/maskinnummer och ev. diarienummer för polisanmälan
  3. Redogör för skadad egendom.
  4. Lämna en beskrivning av händelseförlopp, uppgifter om skadan och eventuell polisanmälan. Skadeblankett finns i maskinpärmen. Saknas den så skickar vi en ny.
  5. Hyra debiteras fram tills skadeanmälan och ev. polisanmälan inkommit

OBS! Anmälan SKALL göras så snart som möjligt dock senast inom två (2) arbetsdagar. Annars finns risk att försäkringsersättning nedsätts eller bortfaller helt. 

Ladda ner försäkringsvillkor som pdf